Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια Τσιμεντοπροϊόντων –Σκυροδέματος – Ασφαλτικών Δ.Ε. Αιανής και Ελίμειας

Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ –ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΙΜΕΙΑΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2021 Κ.Α. 30.6662.0017 (ΑΑΥ 577)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 122/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ . Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 19.988,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 4.797,12€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 24.785,12€.

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)
‘Oλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την προμήθεια που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την προσφορά τους εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 10/06/2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11.00 πμ

Πρόσκληση

Τεχνική έκθεση

Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Υπεύθυνη δήλωση