Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού ΚΑΠΗ

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΠΗ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α. 15.6631.0002 (ΑΑΥ 786)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 204/18-6-2020 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ που έχει συνταχθεί από της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ . Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 513,60 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 13% & 24%.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού ΚΑΠΗ

Υπηρεσιακό