Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υλικών επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο /ανά ομάδα.
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 635 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2023 στον Κ.Α. 20.6262.0002-, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 124/2023 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ . Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.742,15 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.138,12€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 5.880,27€.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υλικών επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

Μελέτη

Υπεύθυνη δήλωση