Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υλικών συντήρησης χώρων πρασίνου

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α. 35.6699.0005 (ΑΑΥ 696)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 176/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.924,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 941,76 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 4.865,76 €.

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την προσφορά τους
εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 30-7-2020 ημέρα
ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11 π.μ..

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υλικών συντήρησης χώρων πρασίνου

Μελέτη