Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αποκατάσταση βλαβών συστήματος πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης κλειστού γυμναστηρίου Αγ. Δημητρίου

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α.30.6262.0018 (ΑΑΥ 773)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 193/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.013,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 963,12 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 4.976,12 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αποκατάσταση βλαβών συστήματος πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης κλειστού γυμναστηρίου Αγ. Δημητρίου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ