Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκτέλεση εργασιών εδαφολογικών αναλύσεων τεμαχίων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για την ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α. 70.6162.0005 (ΑΑΥ 868)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 216/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.400,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 576,00.€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 2.976,00 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκτέλεση εργασιών εδαφολογικών αναλύσεων τεμαχίων

Μελέτη

Υπεύθυνη Δήλωση