Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εργασία συντήρησης και αποκατάστασης τομων Δημοτικών οδών πόλης Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση την ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2021 Κ.Α. 30.6262.0017 (ΑΑΥ 681)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 160/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 22.440,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 5.385,60€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 27.825,60 €.(Κατανομή χρηματοδότησης 8.711,28€για το 2021 και 19.114,32€ για το 2022)

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εργασία συντήρησης και αποκατάστασης τομων Δημοτικών οδών πόλης Κοζάνης

Μελέτη

Υπεύθυνη Δήλωση