Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εργασία συντήρησης και αποκατάστασης τομών Δημοτικών οδών

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 στους Κ.Α. 30.6262.0017 (ΑΑΥ541)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 99/20 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 19.998,0 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 4.799,52 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 24.797,52 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εργασία συντήρησης και αποκατάστασης τομών Δημοτικών οδών

Τεχνική έκθεση