Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την μίσθωση απορριματοκιβωτίων συμπίεσης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 στους Κ.Α. 20.6233.0001 (ΑΑΥ543)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 115/20 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 15.884,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 3.812,16 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 19.696,16 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την μίσθωση απορριματοκιβωτίων συμπίεσης

Μελέτη