Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την μίσθωση μηχανημάτων ΔΕ Αιανής και ΔΕ Ελίμειας

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕ ΕΛΙΜΕΙΑΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει  εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α. 30.6233.0003(ΑΑΥ 480)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 86/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Τεχνικών Υπηρεσιών. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 5.628,00 €  πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.350,72€  ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 6.978,72€.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την μίσθωση μηχανημάτων ΔΕ Αιανής και ΔΕ Ελίμειας

Μελέτη

Προϋπολογισμός μελέτης

Υπεύθυνη Δήλωση