Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την μίσθωση φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων και εκτυπωτών για τις ανάγκες του Δ. Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ.ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο .
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 456 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2022 στον Κ.Α. 10.6245.0001, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 58/2022 μελέτη που έχει συνταχθεί από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 17.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 4.200,00€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 21.700,00 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την μίσθωση φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων και εκτυπωτών για τις ανάγκες του Δ. Κοζάνης

Μελέτη

Υπεύθυνη δήλωση