Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού Παιδικού Σταθμού Ν.Καρδιάς για την ίδρυση 2 νέων τμημάτων βρεφικής,παιδικής & βρεφονηπιακής φροντίδας

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της Προμήθειας εξοπλισμός Παιδικού Σταθμού Ν. Καρδιάς Δήμου Κοζάνης για την ίδρυση δύο νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 στους Κ.Α. 15.7135.0004 & 15.7135.0005 (ΑΑΥ519)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 98/20 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΙΑΣΗ εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 17.473,0 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 4.193,52 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 21.666,52€.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού Παιδικού Σταθμού Ν.Καρδιάς για την ίδρυση 2 νέων τμημάτων βρεφικής,παιδικής & βρεφονηπιακής φροντίδας

Μελέτη