Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων μετατροπέων και μπαταριών τύπου Gelston υφιστάμενο αυτόνομο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ GELΣΤΟΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΤΑΘΜΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α.
30.7135.0003 (ΑΑΥ 486)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’
αριθ65/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 10.887.10 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.612.90€ ήτοι συνολικού
προϋπολογισμού 13.500,00 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων μετατροπέων και μπαταριών τύπου Gelston υφιστάμενο αυτόνομο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Κοζάνης

Τεχνική έκθεση

Έντυπο Οικονομικής προσφοράς

Υπεύθυνη δήλωση