Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια παιδαγωγικού υλικού

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της
ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α.
15.6611.0001 (ΑΑΥ 489)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ.
29/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ . Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό
των 2.813,05 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 675,13€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 3.488,18 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια παιδαγωγικού υλικού

Υπεύθυνη Δήλωση