Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων-σκυροδεματος ασφαλιστικών ΔΕ Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει  εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α. 30.6662.0005(ΑΑΥ 468). Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΤΑ


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 49/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από την Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 €  πλέον Φ.Π.Α. 24% 4.800,00€  ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00€.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων-σκυροδεματος ασφαλιστικών ΔΕ Κοζάνης

Μελέτη

Προϋπολογισμός μελέτης

Υπεύθυνη Δήλωση