Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υλικών δόμησης ΔΕ Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α.30.6662.0002 (ΑΑΥ 481) Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΤΑ.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 83/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 19.998,50 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 4.799,64€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 24.798,14 €.


Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υλικών δόμησης ΔΕ Κοζάνης

Μελέτη

Προϋπολογισμός Μελέτης

Υπεύθυνη Δήλωση