Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την συντήρηση εφαρμογών λογισμικού για τις υπηρεσίες του φορέα

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω - υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α. 00.7134.0004 & 20.7134.0003 (ΑΑΥ 957)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 231/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.493,50 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 358,44€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 1.851,94 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την συντήρηση εφαρμογών λογισμικού για τις υπηρεσίες του φορέα

Μελέτη

Υπεύθυνη Δήλωση