Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την συντήρηση ξύλινων επιφανειών Δημοτικών εγκαταστάσεων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α.
30.6262.0010 (ΑΑΥ 491)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ.
90/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 16.120,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 3.868,80€ ήτοι συνολικού
προϋπολογισμού 19.988,80 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την συντήρηση ξύλινων επιφανειών Δημοτικών εγκαταστάσεων

Υπεύθυνη Δήλωση