Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις εργασίες αποκατάστασης αδρευτικών δικτύων ΔΕ Αιανής

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΡΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α.
70.6272.0003 (ΑΑΥ 485). Η υπηρεσία θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ.


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ.
70/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η εκτιμώμενη
αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 8.250,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.980,00€ ήτοι συνολικού
προϋπολογισμού 10.230,00 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις εργασίες αποκατάστασης αδρευτικών δικτύων ΔΕ Αιανής

Υπεύθυνη Δήλωση Νο1

Υπεύθυνη Δήλωση Νο2