Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις εργασίες αποκατάστασης αδρευτικών δικτύων ΔΕ Ελλησπόντου

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΡΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α.
70.6272.0002 (ΑΑΥ 483).Η υπηρεσία θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ.


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ.
66/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η εκτιμώμενη
αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 10.830,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.599,20€ ήτοι συνολικού
προϋπολογισμού 13.429,20 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις εργασίες αποκατάστασης αδρευτικών δικτύων ΔΕ Ελλησπόντου

Υπεύθυνη Δήλωση Νο1

Υπεύθυνη Δήλωση Νο2