Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες απεντόμωσης και μυοκτονίας των χώρων των υποδομών των παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών και του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση των Υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας των
χώρων των υποδομών των παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών και του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ της Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Κοζάνης με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας-
υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 520/2024 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης
(ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2024 στον Κ.Α.
15.6274.0001 τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση
στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στο αριθ. 1684/15-4-
2024 υπηρεσιακό σημείωμα που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Η εκτιμώμενη αξία
της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.782,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 445,68 € ήτοι συνολικού
προϋπολογισμού 2.209,68 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες απεντόμωσης και μυοκτονίας των χώρων των υποδομών των παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών και του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Κοζάνης

Τεχνική έκθεση