Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες απομάκρυνσης οχημάτων με γερανό

Μετα από την 10978/16-4-2024 πρόσκληση εκδ. ενδιαφέροντος δεν κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου καμία οικονομική προσφορά. Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 506/2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2024 στον Κ.Α. 20.6117.0006, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 37/2024 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 8.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.040,00€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 10.540,00€.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες απομάκρυνσης οχημάτων με γερανό 

Μελέτη

Υπέυθυνη δήλωση