Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες φύλαξης ξενώνα φιλοξενίας γυναικών του Δήμου Κοζάνης (Ομάδα Α)

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΟΜΑΔΑ Α)με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο της ομάδας Α.
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.528/2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2024 στον Κ.Α. 60.6278.0001, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 25/2024 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 10.147,20€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.435,328€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 12.582,528 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες φύλαξης ξενώνα φιλοξενίας γυναικών του Δήμου Κοζάνης (Ομάδα Α)

Μελέτη

Υπεύθυνη δήλωση