Επιστροφή

Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες συντήρησης καυστήρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετά από από αριθμ. πρωτ. 28630/18-09-2019 ανοιχτή εκδήλωση ενδιαφέροντος στην οποία δεν κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου καμία οικονομική προσφορά, ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2019 Κ.Α. 15.6261.0002 (ΑΑΥ 994)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 215/2019 μελέτη που έχει συνταχθεί από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 8.060,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.934,40€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 9.994,40 €.
ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)
‘Oλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την προμήθεια που αποτελούν αντικείμενο της
συγκεκριμένης πρόσκλησης.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την προσφορά τους
εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 8/10/2019 ημέρα ΤΡΙΤΗ
και ώρα 10.00 πμ

 

Πρόσκληση

Τεχνική έκθεση

Έντυπο προσφοράς

Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Υπεύθυνη Δήλωση 1

Υπεύθυνη Δήλωση 2

Υπεύθυνη Δήλωση 3