Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας μπαταριών για τα παρκόμετρα και συσσωρευτών για το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2019 Κ.Α. 50.6699.0001-50.6699.0002 (ΑΑΥ 1020)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 217/2019 μελέτη που έχει συνταχθεί από την Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ . Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2488,40 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 597,21€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 3.085,61 €.

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)
‘Oλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την προμήθεια που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την προσφορά τους εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 2/10/2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13.30 μ.μ.

 

Πρόσκληση

 

Μελέτη