Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια εκτέλεσης της υπηρεσίας "Μικροβιολογικός έλεγχος υδάτων κτηνοτροφικής χρήσης"

ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της εκτέλεσης υπηρεσίας : ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο της
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 666 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2022 στον Κ.Α. 70.6277.005 τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 111/2022 μελέτη που έχει συνταχθεί από το ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.456,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.069,44.€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 5.525,44 €.
ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)
‘Oλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την υπηρεσία που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την προσφορά τους εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 13-7-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ..

 

Πρόσκληση

Τεχνική μελέτη

Πίνακας συμμόρφωσης

Έντυπο προσφοράς