Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια έρευνας αγοράς εργασία αποκατάστασης βλαβών αρδευτικών δικτύων ΔΕ Κοζάνης

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης

Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσίας για τις εργασίες αποκατάστασης βλαβών αρδευτικών δικτύων ΔΕ Κοζάνης.

ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ