Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2019 ποσού 2.500 και ποσό 21.541,37 θα προβλεφθεί στο 2020(ΑΑΥ 1239).


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 271/2019 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Διοικητικών. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 19.388,20 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 4.653,17 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 24.041,37 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια έρευνας αγοράς για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

 

Μελέτη

 

Έντυπο οικονομικής προσφοράς