Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια ερευνάς αγοράς για προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του γραφείου επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

για προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της Προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας – υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.

Πρόσκληση

Μελέτη

Υπεύθυνη Δήλωση