Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια λατομικών αδρανή υλικών (αμμοχάλικο 3Α και σκύρα) ΔΕ Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ 3Α& ΣΚΥΡΑ) ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθεια είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α. 30.6662.0001 (ΑΑΥ 467). Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΤΑ


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 50/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 4.800,00€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια λατομικών αδρανή υλικών (αμμοχάλικο 3Α και σκύρα) ΔΕ Κοζάνης

Μελέτη

Προϋπολογισμός μελέτης

Υπεύθυνη Δήλωση