Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια έρευνας αγοράς για συντήρηση καυστήρων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 στον Κ.Α. 15.6261.0002 (ΑΑΥ 936)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 254/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 8.060,0 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.934,40 ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 9.994,40 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια έρευνας αγοράς για συντήρηση καυστήρων

Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Έντυπο προσφοράς

Τεχνική έκθεση

Υπεύθυνη δήλωση