Επιστροφή

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της Υπηρεσιών Φυτοπροστασίας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας – υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ