Επιστροφή

Aνοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στα Πλαίσια Έρευνας Αγοράς Προμήθεια Ειδών Πυροπροστασίας

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Πρόσκληση 

Μελέτη

Υπεύθυνη Δήλωση