Επιστροφή

Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια ερευνάς αγοράς για προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας – υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.

Πρόσκληση

Έντυπο προσφοράς

Προμήθεια κλιματιστικών

Τεχνική έκθεση

Υπεύθυνη δήλωση