Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια έρευνας αγοράς προμήθεια προβολέων LED

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ LED

με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης

 

Η μελέτη αριθμ. 131/2020 με θέμα ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ LED ΓΗΠΕΔΩΝ 500 Watt¨ προϋπολογισμού € 8.928,00 με τον Φ.Π.Α. αναφέρεται στην προμήθεια προβολέων νέας τεχνολογίας LED ισχύος 500W έκαστος, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση υφιστάμενων προβολέων αντίστοιχης απόδοσης φωτεινότητας αλλά πολλαπλάσιας ισχύος, σε γήπεδα στον Δήμο Κοζάνης, επιτυγχάνοντας άμεσα μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας. Σε κάποιες δε περιπτώσεις μειώνοντας την συνολική ισχύ της εγκατάστασης μας δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον προβολέων, επιτυγχάνοντας το επιθυμητό επίπεδο φωτεινότητας κάποιων γηπέδων, των οποίων η εγκατάσταση δεν μπορούσε να υποστηρίξει με τη χρήση των υφιστάμενων, λόγω υπέρβασης της εγκατεστημένης ισχύος.

CPV : 31518600-6

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ