Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια έρευνας αγοράς προμήθεια σάκων απορριμμάτων ανακύκλωσης και οδοκαθαρισμού με τη συνοπτική διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης

Ανοιχτή πρόσκληση

υποβολής προσφοράς στα πλαίσια έρευνας αγοράς προμήθεια σάκων απορριμμάτων ανακύκλωσης και οδοκαθαρισμού με τη συνοπτική διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο  Δήμος  Κοζάνης  πρόκειται  να  προβεί  στην  ανάθεση  της  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΣΑΚΩΝ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  ΚΑΙ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  με  τη  διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης  σύμφωνα  με  τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Πρόσκληση

Μελέτη

Υπεύθυνη Δήλωση