Επιστροφή

Aνοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στα Πλαίσια Έρευνας Αγοράς Συντήρηση και Επισκευή Μηχανημάτων Πρασίνου και Λοιπών Μηχανημάτων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Πρόσκληση

Μελέτη

Υπεύθυνη Δήλωση