Επιστροφή

Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμό για εργασία διαγραμμίσεων δημοτικού οδικού δικτύου, διαβάσεων, κτλ, Δήμου Κοζάνης

Προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ,ΚΛΠ, ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ προϋπολογισμού 59.997,90 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 118/2022
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή προμήθεια υπηρεσιών.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ΣΑΤΑ
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-9-2022 και ώρα 10:00 π.μ., με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Π. Π1/2390/.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 26-9-2022 και ώρα 14:00 μ.μ.
Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο, στο ΕΒΕ Κοζάνης, στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής www.cityofkozani.gov.gr, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ενώ Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο που θα προκύψει.

 

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτκή διακήρυξη

Μελέτη

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΕΕΕΣ ( PDF / XML )