Επιστροφή

Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμό για προμήθεια και τοποθέτηση στεγαστρων για την αναβάθμιση των στάσεων του Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμαρχος Κοζάνης

Προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» προϋπολογισμού 99.987,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 123/2019
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή προμήθεια ειδών.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 08-02-2022 και ώρα 10:00 πμ., με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Π. Π1/2390/.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τετάρτη 02-02-2022 ώρα 14:00.
Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο, στο ΕΒΕ Κοζάνης, στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής www.cityofkozani.gov.gr, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ενώ Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο που θα προκύψει.

 

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

Μελέτη

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

(ΕΕΕΣ) / (ΤΕΥΔ)

Παράρτημα Ι (Ορθή επανάληψη)

Παράρτημα ΙΙ_ΕΕΕΣ