Επιστροφή

Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία γωνιων ανακύκλωσης

Ο Δήμαρχος Κοζάνης
Προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ προϋπολογισμού 525.915,00.€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 303/2020.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών/προμήθεια ειδών.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από το Υπουργείο ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ μέσω του Προγράμματος «Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση» «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Άξονα προτεραιότητας: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 20-4-2023 και ώρα 10:00 πμ., με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Π. Π1/2390/. ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 185473
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 12-04-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.
Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο, στο ΕΒΕ Κοζάνης, στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής www.cityofkozani.gov.gr, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ενώ Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο που θα προκύψει.

 

Περιλιπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακύρυξη

Αναρτημένο ΕΕ

Μελέτη

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΕΕΕΣ ( xml / pdf )