Επιστροφή

Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας, υποβολής, διαχείρισης και παρακολούθησης αιτημάτων για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών του Δήμου Κοζάνης με χρήση έξυπνων εφαρμογών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ Εφαρμογών προϋπολογισμού 307.350,0 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 176/2022 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει ΤΙΜΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ και χρόνο υλοποίησης τις 12 μήνες.
Απαιτείτε η υποβολή εγγυητική συμμετοχής ύψους 4.957,25 € από τους οικονομικούς φορείς Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών/προμήθεια ειδών.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε..
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 5-7-2023 και ώρα 10:00 π.μ., με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Π. Π1/2390/.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 29-06-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.
Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο, , στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής www.cityofkozani.gov.gr , θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ενώ Προκήρυξη της παρούσας
σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο που θα προκύψει.

 

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

Αναρτημένη σε Ευρωπαική εφημερίδα

Παράρτημα Ι Μελέτη

Παράρτημα ΙΙ ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ (PDF)

Παράρτημα ΙΙ ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ (XML)

Παράρτημα ΙΙΙ Πίνακας Συμμόρφωσης

Παράρτημα V Έντυπο οικονομικής προσφοράς