Επιστροφή

Ανοιχτός διεθνής δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια κάδων και οχημάτων συλλογής για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων

Ο Δήμαρχος Κοζάνης
Προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Διεθνή, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»
προϋπολογισμού 667.368,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 140/2018 με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής ανά ομάδα/ τμήμα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΟΜΑΔΑ Α (ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ), CPV: 34144512-0 (Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή
απορριμμάτων) , εκτιμώμενης αξίας 470.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 112.800,00€.
ΟΜΑΔΑ Β (ΚΑΔΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ), CPV: 44613800-8 (Κάδοι αποβλήτων),
εκτιμώμενης αξίας 56.200,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 13.488,00€.
ΟΜΑΔΑ Γ (ΚΑΔΟΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ), CPV: 44613800-8 (Κάδοι αποβλήτων), εκτιμώμενης αξίας 12.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 2.880,00€.

 

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

2020/S 163-395977 - Προκήρυξη σύμβασης