Επιστροφή

Ανοιχτός διεθνής δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Κοζάνης

Προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ , προϋπολογισμού 2.171.651,13 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 142/2020


Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 9-10-2020 και ώρα 10:00 πμ., με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Π. Π1/2390/.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 5-10-2020 και ώρα 14:00 μ.μ.


Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.


Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ιδίους πόρους.

 

Περιληπτική προκήρυξη

Αναλυτική προκήρυξη