Επιστροφή

Ανοιχτός Διεθνής δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για το Δήμο Κοζάνης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για το Δήμο Κοζάνης», για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης, δηλαδή οχήματα και μηχανήματα έργου, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν καλύπτοντας όλο το εύρος των εργασιών του Δήμου, για την μεταφορά προσώπων και υλικών.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV): 34100000-8 (Αυτοκίνητα οχήματα)
(CPV): 34223000-6 (Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα)
(CPV): 43210000-8 (Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών)


Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες12:
ΟΜΑΔΑ 1: «Διαμορφωτής γαιών», εκτιμώμενης αξίας 290.000,00 πλέον ΦΠΑ 24%
ΟΜΑΔΑ 2: «Επικαθίμενη πλατφόρμα», εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 πλέον ΦΠΑ 24%
ΟΜΑΔΑ 3: «Κλειστό φορτηγό τύπου κλούβας», εκτιμώμενης αξίας 48.387,10 πλέον ΦΠΑ 24%
ΟΜΑΔΑ 4: «Επιβατικό όχημα», εκτιμώμενης αξίας 14.000,00 πλέον ΦΠΑ 24%

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 571.360,01€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 460.774,20€ ΦΠΑ : 110.585,81€).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε επτά (7) μήνες για τις ΟΜΑΔΕΣ 1,3,4 και σε εννέα (9) μήνες για την ΟΜΑΔΑ 2.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (μελέτη 97/2020 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος) της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 13 της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων βαθμολογίας των προσφορών, που αντιστοιχούν στα τμήματα των υπό προμήθεια ειδών.

 

Περιληπτική Διακήρυξη για τον Ανοιχτό Διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για το Δήμο Κοζάνης

Αναλυτική Διακήρυξη για τον Ανοιχτό Διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για το Δήμο Κοζάνης

Προμήθειες - 329042-2020