Επιστροφή

Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Προμηθειών Αναλωσίμων ΚΑΠΗ (Προμήθεια Καλοριφέρ)

Μετά από αριθμ. πρωτ 17311/2-7-2020 και 18328/9-7-2020 ανοιχτής εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία δεν κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου καμία οικονομική προσφορά. Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση τις ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΠΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α. 15.6699.0002 (ΑΑΥ 636).

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ που έχει συνταχθεί από την Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 165,33€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 39,67€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 205,00 €.

 

Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς / Μελέτη