Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια τροφίμων και αναλώσιμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών ΔΕ Αιανής

Μετά από από αριθμ. πρωτ. 19779/24-7-2020 ανοιχτή εκδήλωση ενδιαφέροντος στην οποία δεν κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου καμία οικονομική προσφορά (ΟΜΑΔΑ 1 ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ 2). Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα.

Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α. 15.6481.0002 (ΑΑΥ 704).

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 157/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 7.099,25€ €. συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24%.

 

Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς

157/2020 Μελέτη

Πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για την υποβολή προσφοράς