Επιστροφή

Δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 418.943,86 τ.μ. στην Κοινότητα Δρεπάνου

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία,  η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 418.943,86 τ.μ., η οποία εμπίπτει στο γεωτεμάχιο με αριθμό 1735α  χερσολείβαδο κοινότητας Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης, έτσι όπως αυτή απεικονίζεται στο από τον  Μάϊο του 2021 (Τ3) τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Ζαχαριάδη Ανεσ. Απόστολου, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος   29,93 ΜWp.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη, (γραφείο Ακίνητης Περιουσίας) την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021  και ώρα από  14:00 μ.μ. μέχρι 14:30 μ.μ. ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο Επιτροπής.

H διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε σαράντα (40) έτη και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ορίζεται το ποσό των είκοσι πέντε ευρώ (25€) το στρέμμα, δηλαδή δέκα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά (10.473,60€) ετησίως.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, ορίζεται στο ποσό των σαράντα ένα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ  και σαράντα λεπτών (41.894,40 €).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1,  501 31 Κοζάνη) τηλ. 24613 50346 κ. Στανέλα Άννα και τηλ. 24613 50319 κ. Γκλιάνα Αθηνά).

 

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη