Επιστροφή

Δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης συνολικού εμβαδού 49.994,55 τ.μ. για την υλοποίηση αιολικού σταθμού στην Κοινότητα Σκήτης

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων, συνολικού εμβαδού 49,99455 στρεμμάτων ή 49.994,55 τ.μ. για την υλοποίηση αιολικού σταθμού, για την εγκατάσταση του κυρίως έργου και των συνοδών αυτού (δρόμοι, πλατείες Α/Γ, βοηθητικοί χώροι, έργα διασύνδεσης με το σύστημα ηλεκτρισμού της χώρας), οι οποίες εμπίπτουν στο γεωτεμάχιο με αριθμό 1α αγροκτήματος Σκήτης (Οριστική Διανομής αγρ/τος Σκήτης - Κοκκιναρά έτους 1931) του Δήμου Κοζάνης, έτσι όπως απεικονίζονται στο από τις 12 Μαΐου του 2021 τοπογραφικό διάγραμμα και το αναπόσπαστο τεύχος πίνακα συντεταγμένων της Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Θάλειας Δ. Τζαμάκου.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη, (γραφείο Ακίνητης Περιουσίας) την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 και ώρα από 10:00 π.μ. μέχρι 10:30 π.μ. ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο Επιτροπής.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε σαράντα (40) έτη και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ορίζεται το ποσό των εβδομήντα πέντε ευρώ (75€) το στρέμμα, δηλαδή τρεις χιλιάδες εφτακόσια σαράντα εννέα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (3.749,59€) ετησίως.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, ορίζεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (14.998,36€).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, 501 31 Κοζάνη) τηλ. 24613 50346 κ. Στανέλα Άννα και τηλ. 24613 50319 κ. Γκλιάνα Αθηνά).

 

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη