Επιστροφή

Δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης συνολικού εμβαδού 53.210 τ.μ. Κοινότητας Ερμακιάς Δήμου Εορδαίας

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων με ποσοστό ιδιοκτησίας 50% εξ αδιαιρέτου, συνολικού εμβαδού 53,21 στρεμμάτων ή 53.210 τ.μ., για την υλοποίηση αιολικού σταθμού, για την εγκατάσταση του κυρίως έργου και των συνοδών αυτού, οι οποίες εμπίπτουν στην κτηματική περιοχή «Τσαρκούλι» κοινότητας Ερμακιάς Δήμου Εορδαίας, έτσι όπως απεικονίζεται στο από τον Ιανουάριο του 2021 τοπογραφικό διάγραμμα, (Κ3β) του Διπλωμ. Πολιτικού Μηχανικού Κων/νου Δ. Λαδακάκου.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη, (γραφείο Ακίνητης Περιουσίας) την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 και ώρα από 10:00 π.μ. μέχρι 10:30 π.μ. ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο Επιτροπής.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε σαράντα (40) έτη και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ορίζεται το ποσό των διακοσίων πέντε ευρώ (205€) το στρέμμα, δηλαδή στο ποσό των δέκα χιλιάδων εννιακόσιων οκτώ ευρώ και πέντε λεπτών (10.908,05€) ετησίως και σύμφωνα με το ποσοστό ιδιοκτησίας μας, το οποίο ανέρχεται στο 50%, στο ποσό των πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και τριών λεπτών (5.454,03€).
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, ορίζεται στο ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων οκτακοσίων δεκαέξι ευρώ και δώδεκα λεπτών (21.816,12€).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, 501 31 Κοζάνη) τηλ. 24613 50346 κ. Στανέλα Άννα και τηλ. 24613 50319 κ. Γκλιάνα Αθηνά).

 

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη