Επιστροφή

Δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης συνολικού εμβαδού 80.568,68 τ.μ. για την υλοποίηση αιολικού σταθμού στην Κοινότητα Σκήτης

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων, συνολικού εμβαδού 80,56868 στρεμμάτων ή 80.568,68 τ.μ. για την υλοποίηση αιολικού σταθμού, για την εγκατάσταση του κυρίως έργου και των συνοδών αυτού (δρόμοι, πλατείες Α/Γ, βοηθητικοί χώροι, έργα διασύνδεσης με το σύστημα ηλεκτρισμού της χώρας), οι οποίες εμπίπτουν στο γεωτεμάχιο με αριθμό 1α αγροκτήματος Σκήτης (Οριστική Διανομής αγρ/τος Σκήτης - Κοκκιναρά έτους 1931) του Δήμου Κοζάνης, έτσι όπως απεικονίζονται στο από τις 31 Ιανουαρίου του 2021 τοπογραφικό διάγραμμα και το αναπόσπαστο τεύχος πίνακα συντεταγμένων του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Μπιλιώνη Κωνσταντίνου.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη, (γραφείο Ακίνητης Περιουσίας) την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 και ώρα από 11:00 π.μ. μέχρι 11:30 π.μ. ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο Επιτροπής.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε σαράντα (40) έτη και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ορίζεται το ποσό των εβδομήντα πέντε ευρώ (75€) το στρέμμα, δηλαδή έξι χιλιάδες σαράντα δύο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (6.042,65€) ετησίως.
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, ορίζεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ευρώ και εξήντα λεπτών (24.170,60€).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, 501 31 Κοζάνη) τηλ. 24613 50346 κ. Στανέλα Άννα και τηλ. 24613 50319 κ. Γκλιάνα Αθηνά).

 

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη